Τοπογραφικές Εργασίες στα πλαίσια του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου»

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» η ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ ανέλαβε και εκτέλεσε με αρτιότητα τοπογραφικές εργασίες που αφορούσαν στον υψομετρικό και οριζοντιογραφικό έλεγχο της γεωμετρίας του μεταλλικού φορέα της στέγης του αιθρίου στο κτιρίου του…

Υπογραφή Σύμβασης τεχνικού συμβούλου – μελετητή για την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) του Νοσοκομείου ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

  Υπογράφηκε μεταξύ του Νοσοκομείου Παμμακάριστος και της ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ Ε.Ε. η σύμβαση τεχνικού συμβούλου – μελετητή για την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) του Νοσοκομείου. Η εκπόνηση της Μελέτης που αφορά στην σύνταξη του πλήρους φακέλου και την υποβολή στην…

Έναρξη εργασιών ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Μ.Τ στην Αττική

  Στα πλαίσια σχετικής σύμβασης, η ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ ξεκίνησε τις εργασίες καταγραφής των Στύλων του δικτύου Μέσης Τάσης της Περιφέρειας Αττικής που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οποίους έχει δικαιώματα κυριότητας και δουλείας διόδου, με τελικό στόχο την ορθή καταγραφή…

Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην Ηραία Αρκαδίας

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες ανέγερσης του νέου Υ/Σ 150/20 kV στη θέση «Παλαιονάζηρο» στην Ηραία Αρκαδίας. Η διάρκεια κατασκευής ήταν λιγότερο από 4 μήνες και ο νέος υποσταθμός θα επιτρέψει τη σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας υφιστάμενων και μελλοντικών Φ/Β…